INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá! Pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi postupujeme v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi Českej republiky a Európskej únie. Za účelom ochrany Vašich osobných údajov pred ich prípadným zneužitím sa neustále snažíme zvyšovať kvalitu zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov.

Účelom tohto dokumentu je informovať Vás o tom, ako naša spoločnosť – GREAT UNITED TRADING, s.r.o., IČ: 493 55 911, sídlom Na Slupi 134/15, PSČ 128 00  Praha, Česká republika spracováva Vaše osobné údaje a aké v tejto súvislosti máte práva.

 

 1.        Prečo potrebujeme Vaše osobné údaje?          

 

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým za účelom ponuky a dodania našich produktov.

 

Vaše osobné údaje potrebujeme pre evidenciu a vybavenie objednávok a k vymáhaniu našich nárokov vzniknutých z uzatvorených kúpnych zmlúv. Ďalej Vaše osobné údaje využívame k zasielaní zľavových kupónov a obchodných a marketingových informácií, kedy Vás informujeme o našich akciach, novinkách a zľavách. V prípade členstva v klube „Lee Cooper Member´s Club“, prípadne „TIMEOUT Member´s Club“ slúžia Vaše osobné údaje pre účely vedenia členskej evidencie.

 

 1.        Aké osobné údaje spracovávame a odkiaľ ich získavame?

 

Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete vo Vašej objednávke alebo v prihláške do nášho TIMEOUT Member´s klubu alebo Lee Cooper Member´s klubu. Konkrétne sa jedná o meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, e-mail a číslo telefónu.

 

 1.       Potrebujeme k spracovaní osobných údajov Váš súhlas?

 

Vaše osobné údaje môžeme v ďalej uvedených prípadoch spracovávať aj bez Vášho súhlasu. Jedná sa o situácie, kedy je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné k splneniu záväzkov z uzatvorenej kúpnej zmluvy (evidovanie objednávky, dodanie tovaru), k plneniu našich zákonných povinností pri vedení účtovnej a daňovej evidencie (v oblasti daní a účtovníctva) a pre účely ochrany našich práv a oprávnených záujmov (vymáhanie nárokov zo zmluvy, zasielanie obchodných informácií existujúcim zákazníkom).

 

V žiadnom z týchto prípadov právne predpisy nevyžadujú Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Bez spracovania Vašich osobných údajov by sme nemohli plniť naše záväzky z uzatvorenej kúpnej zmluvy a dodať Vám objednaný tovar.

 

V prípade účasti v „Lee Cooper Member´s Club“, prípadne „TIMEOUT Member´s Club“ Vám môžeme zasielať informácie o našich akciách, novinkách a zľavách len s Vaším súhlasom. Ako odmenu za udelenie súhlasu so zasielaním našich marketingových informácií obdržíte nasledujúce výhody: zľavu vo výške 20% k narodeninám a SMS darčeky – zľavy až vo výške 50%. Aj bez udelenia súhlasu s využitím Vašich osobných údajov pre potreby zasielania obchodných noviniek tak môžete byť členmi „Lee Cooper Member´s Club“, prípadne „TIMEOUT Member´s Club“, ale Vám nebudeme môcť poskytnúť všetky výhody, najmä aktuálne informácie o našich akciách a zľavách, a príležitostne poskytované zľavy vo forme narodeninovej zľavy a SMS darčeka.

 

 1.       Čo robiť v prípade, že nechcete dostávať naše obchodné novinky?

 

Ak si neprajete dostávať naše obchodné novinky, dajte nám to vedieť. Môžete kliknúť na odkaz umiestnený na konci každej e-mailovej správy a zo zasielania obchodných ponúk sa jednoducho odhlásiť. Alebo nám zašlite e-mail na: eshopcz@timeoutjeans.com

 

Vašu žiadosť spracujeme a zašleme Vám späť potvrdenie, že ste boli odhlásení zo zasielania našich obchodných noviniek. Potom už žiadnu našu obchodnú ponuku neobdržíte. Aj naďalej však budeme Vaše osobné údaje využívať v súvislosti s dodaním objednaného tovaru alebo v súvislosti s Vašim členstvom v „Lee Cooper Member´s Club“, prípadne „TIMEOUT Member´s Club“.

 

Ak sa budete chcieť k zasielaní našich ponúk znovu prihlásiť, je to samozrejme možné. Pošlite nám e-mail na: eshopcz@timeoutjeans.com

 

 1.       Kto má k Vašim osobným údajom prístup?

 

Vaše osobné údaje nepredávame tretím osobám pre účely ich marketingu.

 

K Vašim osobným údajom majú prístup zamestnanci našej spoločnosti a ďalej naši obchodní partneri, ktorí pre nás zaisťujú jednotlivé služby (napr. prepravné spoločnosti, poskytovatelia reklamných služieb atď.). U všetkých osôb, ktorým Vaše osobné údaje sprístupníme, požadujeme dodržiavanie dostatočných štandardov zabezpečenia Vašich osobných údajov a dôsledné plnenie právnych povinností v oblasti nakladania s osobnými údajmi.

 

Vaše osobné údaje môžu byť predané za účelom ich spracovania len v rámci EU.

 

Vaše osobné údaje dôsledne chránime. Vaše osobné údaje spracovávame elektronicky aj manuálne, v oboch prípadoch však prijímame bezpečnostné opatrenia a to technické, mechanické aj organizačné. Minimálne rovnaký štandard zabezpečenia vyžadujeme aj od našich zmluvných partnerov v postavení spracovateľov osobných údajov.

 

 1.       Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú k zaisteniu vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy, členstva v TIMEOUT Member´s klube alebo Lee Cooper Member´s klube a ďalej po dobu, po ktorú sme tieto údaje povinní uchovávať podľa príslušných právnych predpisov. 

 

Pre zasielanie obchodných noviniek využívame Vaše osobné údaje do doby, než vznesiete námietku a odhlásite sa zo zasielania obchodných noviniek (viď. čl. 4).

 

 1.       Aké máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva?

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 •          právo na prístup k osobným údajom. Zaujíma Vás aké údaje o Vás evidujeme? Na Vašu žiadosť Vám potvrdíme, či a v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracovávané, za akým účelom, akým príjemcom sú sprístupnené, po akú dobu budú údaje uložené a o ďalších právach vzniknutých v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Na vyžiadanie Vám poskytneme kópiu spracovávaných osobných dokladov.

 

 •          právo na opravu. Zmenil sa niektorý z Vašich osobných údajov? Ak nás upozorníte, bez zbytočného odkladu aktualizujeme osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme a opravíme všetky nepresnosti.

 

 •          právo na výmaz. Nechcete, aby sme využívali Vaše osobné údaje? Ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich spracovávali, alebo, ak sme Vaše osobné údaje spracovávali neoprávnene, na základe Vašej žiadosti ich bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.

 

 •          právo na obmedzenie spracovania.  Chcete obmedziť rozsah v akom využívame Vaše osobné údaje? Ak nás o to požiadate, v ďalej uvedených prípadoch obmedzíme spracovanie Vašich osobných údajov: (i) na dobu nutnú k overeniu presnosti osobných údajov, ak presnosť údajov spochybňujete, (ii) Vaše osobné údaje sme spracovávali neoprávnene, (iii) Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich spracovávali alebo (iv) ste vzniesli námietku proti spracovaní Vašich údajov pre účely ochrany našich oprávnených záujmov a doposiaľ sme neposúdili, či prevažujú Vami uvedené dôvody pre likvidáciu Vašich údajov nad našimi oprávnenými záujmami. Na rozdiel od výmazu zostávajú v tomto prípade Vaše osobné údaje u nás uchované, nebudeme ich však využívať k účelom, pre ktoré bolo ich spracovanie obmedzené.

 

 •          právo odvolať súhlas. Nechcete už dostávať naše obchodné novinky a newslettery? Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely, ktorý ste nám udelili v súvislosti s prihláškou do „Lee Cooper Member´s Club“, prípadne „TIMEOUT Member´s Club“, môžete kedykoľvek odvolať. Môžete kliknúť na odkaz umiestnený na konci každej e-mailovej správy a zo zasielania obchodných ponúk sa jednoducho odhlásiť. Alebo nám zašlite e-mail na: eshopcz@timeoutjeans.com

 

 •          právo vzniesť námietku. Nesúhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom ochrany našich oprávnených záujmov? Môžete kedykoľvek vzniesť námietku. Vaše osobné údaje potom budeme spracovávať len za účelom určenia, výkonu či ochrany našich právnych nárokov alebo v prípadoch, ak závažné oprávnené dôvody pre ich spracovanie prevážia nad Vašimi záujmami a právom na ochranu osobných údajov. Nezabudnite nám preto povedať, čo Vám konkrétne prekáža.

 

 •          právo na oznámenie porušenia zabezpečenia osobných údajov. Dostali sa Vaše osobné údaje do nesprávnych rúk? Ak by aj napriek všetkej našej snahe došlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov a vzniknutá situácia by pre Vás predstavovala významné riziko, bez zbytočného odkladu Vás budeme informovať. Nemusíme Vám dať vedieť len v prípade, že sme Vaše osobné údaje zašifrovali a z tohto dôvodu sú tretej osobe nezrozumiteľné, alebo ak sa nám podarilo eliminovať riziká vyplývajúce zo sprístupnenia osobných údajov. 

 

 •          právo podať sťažnosť. Nie ste spokojní s tým, ako postupujeme pri spracovaní Vašich osobných údajov? V prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame v rozpore s obecne záväznými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Českej republiky. Ale budeme radi, ak to najskôr poviete nám a všetko spoločne vyriešime.

 

Nie je Vám niečo jasné? Alebo chcete uplatniť niektoré zo svojich práv? Obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailu eshopcz@timeoutjeans.com