Reklamačný poriadok

Great United Trading s.r.o.

IČO: 493 55 911

so sídlom Na Slupi 15, Praha 2, 128 00, Česká republika

zapísaná v OR vedenom u Mestského súdu v Prahe, sp. zn. C 19757

1. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 23. 4. 2018 a vzťahuje sa na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou Great United Trading, s. r. o., IČO: 493 55 911,so sídlom Na Slupi 15, Praha 2, 128 00, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, sp. zn. C 19757 (ďalej len „Predávajúci“) a koncovým zákazníkom – spotrebiteľom (ďalej len „Kupujúci“) realizovaných prostredníctvom TIMEOUT ESHOPU (http://www.time-out.to/) a je neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim na nový tovar, pokiaľ sa strany vyslovene nedohodli na inej úprave.

Pri vybavovaní reklamácie sa postupuje podľa tohto reklamačného poriadku, všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho (tj. Všeobecných obchodných podmienok e-shopu TIMEOUT), zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok e-shopu TIMEOUT Predávajúceho majú prednosť pred ustanoveniami reklamačného poriadku, ktoré majú prednosť pred ustanoveniami zákona.

2. Rozsah a podmienky zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru

Predávajúci zodpovedá Kupujúcim za to, že Tovar je pri prevzatí Kupujúcim v súlade s kúpnou zmluvou a má akosť a úžitkové vlastnosti Predávajúcim popisované, alebo na základe ním vykonávanej reklamy či údajmi uvedenými na obale tovaru očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, a že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo za vadu, ktorá sa vyskytne u Tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia.

Vadou Tovaru sa rozumie najmä, že: (i) Tovar nemá vlastnosti, ktoré Predávajúci popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu Tovaru a na základe vykonávanej reklamy, (ii) Tovar sa nehodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa Tovar obvykle používa alebo (iii) Tovar nebol dodaný v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.

Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží: (i) Kupujúci musel pri vynaložení pozornosti vedieť o vade Tovaru už pri uzatvorení zmluvy, (ii) vada bola spôsobená Kupujúcim alebo treťou osobou (najmä nesprávnym užívaním, mechanickým poškodením, neodbornou opravou, nedostatočnou údržbou, nevhodnou voľbou veľkosti Tovaru), (iii) vada bola vyvolaná vonkajšími vplyvmi (najmä živelnou pohromou či poveternostnými vplyvmi) alebo (iv) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

3. Spôsob uplatnenia reklamácie

Najrýchlejším spôsobom vybavenia reklamácie je zaslanie Tovaru na adresu GREAT UNITED TRADING, s.r.o., TIMEOUT E-SHOP, GREAT UNITED TRADING, s.r.o., Radlická 117, 158 00 PRAHA 5, Česká republika (v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie Predávajúci odporúča Kupujúcim zaslať reklamovaný tovar práve na túto adresu).

Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť tiež v ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho v Českej republike (predajni TIMEOUT ORIGINAL STORE), v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov, prípadne v sídle či mieste podnikania Predávajúceho.

Tovar predávaný k reklamácii musí byť čistý (umytý, popr. vypraný). Znečistený Tovar nie je Predávajúci povinný prijať.

Predávajúci pre urýchlenie reklamácie odporúča, aby Kupujúci vždy spolu s reklamovaným Tovarom predal Predávajúcemu tiež originál dokladu o kúpe Tovaru (účtenku), ktorý slúži ako záručný list a vyplnený reklamačný formulár, ktorý je k dispozícii na stránkachhttp://www.time-out.to/ a v predajniach TIMEOUT ORIGINAL STORE v Českej republike.

Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu Tovaru potrebná k odbornému posúdeniu vady.

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie u Predávajúceho.

V prípade, že je vada Tovaru odstrániteľná, Predávajúci v tejto lehote vadu riadne na vlastné náklady odstráni a opravený Tovar zašle Kupujúcemu, náklady na dopravu hradí Predávajúci. V prípade, že vadu Tovaru nie je možné odstrániť, Predávajúci zašle Kupujúcemu nový Tovar, v prípade, že to nebude možné, budú Kupujúcemu vrátené peniaze.

Kupujúci si môže vybrať, či požaduje vrátenie peňazí poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

V prípade opakovaného výskytu vád po oprave Tovaru alebo väčšieho množstva vád má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie peňazí. Toto právo môže Kupujúci uplatniť len pri uplatnení reklamácie, na neskoršiu voľbu nároku nebude zo strany Predávajúceho braný ohľad.

V prípade, že reklamácia nebude uznaná, Predávajúci na základe žiadosti Kupujúceho zašle Tovar späť Kupujúcemu; poprípade, ak bola reklamácia uplatnená na prevádzke Predávajúceho, v jeho sídle alebo mieste podnikania, Predávajúci umožní Kupujúcemu prevziať Tovar u Predávajúceho. Kupujúci je povinný požiadať o zaslanie tovaru späť alebo si vyzdvihnúť reklamovaný Tovar najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy bol Predávajúcim informovaný o neuznaní reklamácie. V opačnom prípade je Kupujúci povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie vo výške 15 Kč/deň. V prípade, že si Kupujúci Tovar nevyzdvihne v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol povinný Tovar vyzdvihnúť, má Predávajúci bez ďalšieho právo Tovar predať. V prípade, že dôjde k predaju nevyzdvihnutého Tovaru, vyplatí Predávajúci Kupujúcemu výťažok predaja po odčítaní poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho.

4. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

V prípade, že medzi Predávajúcim a Kupujúcim dôjde k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Česká republika
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupujúci môže taktiež využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.