Všeobecné obchodné podmienky e-shopu TIMEOUT

(ďalej len „VOP“)

I. Vymedzenie pojmov

Predávajúci: GREAT UNITED TRADING, s.r.o., IČO: 49355911, so sídlom Na Slupi 134/15, 128 00 Praha 2, Česká republika, doručovací adresa: Radlická 117, 158 00 Praha 5, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 19757.

Kupujúci: osoba, ktorá nakupuje výrobky Predávajúceho na E-shope TIMEOUT.

Tovar: hnuteľná vec, ktorá je ponúkaná k nákupu v E-shope TIMEOUT, najmä textílie, textilné výrobky, odevy, odevné doplnky, odevné súčasti, odevné ozdoby a obuv, a ktorú si Kupujúci objednal.

II. Úvodné ustanovenia

VOP upravujú vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim pri predaji Tovaru prostredníctvom e-shopu Predávajúceho na internetovom portáli www.time-out.to (ďalej len „E-shop TIMEOUT“). VOP sa vzťahujú na všetky objednávky uskutočnené Kupujúcim prostredníctvom E-shopu TIMEOUT. Kupujúci objednaním Tovaru potvrdzuje, že sa s týmito Obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí.

III. Objednanie Tovaru a uzatvorenie zmluvy

 1. Kupujúci má možnosť objednať Tovar prostredníctvom telefónu alebo e-mailom, alebo vyplnením príslušných objednávkových formulárov na E-shope TIMEOUT.
 2. Z dôvodu veľkého záujmu o Tovar môže dôjsť k vypredaniu niektorého ponúkaného Tovaru v priebehu zadávania elektronickej objednávky a preto je vhodné, aby Kupujúci objednávku pred potvrdením vždy aktualizoval.
 3. Akonáhle Kupujúci potvrdí objednávku v nákupnom košíku, Tovar je už rezervovaný len pre Kupujúceho.
 4. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Kupujúci nie je oprávnený si v objednávke vyžiadať vlastnosti Tovaru, ktoré sa líšia od vlastností uvedených na E-shope TIMEOUT, pokiaľ si to predtým výslovne nedohodne s Predávajúcim, a pokiaľ od Predávajúceho neobdrží súhlas s touto zmenou vlastností Tovaru v textovej forme.
 5. Podaním objednávky Kupujúci akceptuje tieto Obchodné podmienky Predávajúceho a ďalej výšku ceny za objednaný Tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov platných v dobe vykonania a odoslania objednávky.
 6. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy:

Okrem informácií o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy, ktoré sú pre Kupujúceho podrobne popísané prostredníctvom portálu E-shopu TIMEOUT priamo v priebehu objednávania Tovaru, Kupujúci týmto berie na vedomie tiež nasledujúci popis postupu pri uzatvorení kúpnej zmluvy:

Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke bude zaslaný e-mail s akceptáciou objednávky a informáciou o dodaní objednaného Tovaru. Kúpna zmluva je uzatvorená, akonáhle Kupujúci obdrží od Predávajúceho e-mail potvrdzujúci vykonanú objednávku. Predávajúci je povinný toto potvrdenie odoslať Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky (tým nie je dotknuté právo Predávajúceho odmietnuť objednávku podľa bodu 7. tohto článku). Od tohto momentu vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky tvoria nedielnu súčasť kúpnej zmluvy.

 1.       Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku. Toto rozhodnutie vykoná Predávajúci podľa svojho výhradného uváženia. V prípade, že Predávajúci objednávku odmietne, bude o tom Kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný. V prípade, že bude platba za odmietnutú objednávku už spracovaná a prijatá na účet Predávajúceho, bude obratom vrátená na účet Kupujúceho, z ktorého bol objednaný Tovar uhradený.
 2.       V prípade, že zákon nestanoví inak, platí, že ak po uzatvorení Kúpnej zmluvy vyjde najavo, že dodanie predmetu predaja nie je možné, pretože predmet predaja neexistuje a nie je možné ho opatriť, alebo dodanie predmetu predaja síce možné je, ale za vyššiu cenu, s vyššími nákladmi alebo s inými komplikáciami, najmä v prípadoch, keď predmet predaja nie je skladom, takže poskytnutie plnenia je pre Predávajúceho nevýhodné, pretože náklady na jeho poskytnutie neodpovedajú hodnote protiplnenia, ktoré má Predávajúci obdržať, alebo plnenie nie je možné poskytnúť v lehote stanovenej v Kúpnej zmluve, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisov výrobkov v katalógu Tovaru.
 3.       Kúpna zmluva je uzatváraná v českom jazyku.
 4.   Uzatvorená kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia v elektronickej forme po dobu 2 rokov a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Predávajúci umožní Kupujúcemu prístup k tejto kúpnej zmluve po dobu jej archivácie, kedykoľvek o to Kupujúci požiada.
 5.   Údaj o možnostiach zistenia a opravovania chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky: Pred dokončením objednávky má Kupujúci vždy možnosť vrátiť sa o krok späť a opraviť chybu vzniknutú pri realizácii objednávky, najmä upraviť množstvo objednaného Tovaru či pridať ďalší výrobok. Celá objednávka bude následne automaticky aktualizovaná.

 

IV. Ceny a platobné podmienky

 1. Ceny uvedené na internetových stránkach E-shop TIMEOUT sú uvádzané ako konečné, vrátane DPH. Platné sú ceny uvedené v dobe potvrdenia objednávky.
 2. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu. Pri objednávke nad 60,- EUR s doručovacou adresou v Slovenskej republike je dopravné zadarmo. V ostatných prípadoch účtujeme poštovné a balné za balík PPL vo výške 5,- EUR, a to bez ohľadu na veľkosť alebo hmotnosť objednávky. V prípade, že si Kupujúci zvolí možnosť platby na dobierku, cena sa navýši o 2,- EUR.   

V. Spôsoby úhrady kúpnej ceny objednaného Tovaru

 1. Úhradu kúpnej ceny môže Kupujúci uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:

 

a)      Prostredníctvom platobnej karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

b)      Formou tzv. Dobierky – kúpnu cenu Tovaru hradí Kupujúci v hotovosti doručovateľovi pri jeho prevzatí.

c)      Bankovým prevodom – po doručení objednávky bude Kupujúcemu zaslaná faktúra s číslom účtu a variabilným symbolom. Kupujúci uhradí kúpnu cenu v EUR na bankový účet Predávajúceho, číslo účtu: 2929867219/1100 (IBAN: SK 62 1100 0000 0029 2986 7219), účet je vedený u Tatra banka, a.s. Po prijatí platby Predávajúci odošle Tovar s tým, že Kupujúceho informuje o termíne doručenia zásielky. V prípade úhrady Tovaru bezhotovostným prevodom bude Tovar expedovaný až o potvrdení prijatia peňazí na účet Predávajúceho.

 

 1.       V prípade, že Kupujúci uhradí cenu Tovaru a Predávajúci objednávku odmietne alebo nebude schopný zaistiť dodanie Tovaru, Predávajúci bez zbytočného odkladu vráti zaplatené finančné plnenie Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota k vráteniu finančných prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenia (bankovým prevodom, poštovým prevodom).

VI. Dodacie podmienky

 1. Objednaný Tovar si Kupujúci môže:

a)    nechať poslať na adresu v Českej republike prostredníctvom kuriérnej služby PPL, GEIS alebo České pošty alebo na adresu v Slovenskej republike prostredníctvom kuriérnej služby PPL;

 

b)   v prípade, že si Kupujúci zvolil ako formu úhrady kúpnej ceny platbu platobnou kartou, môže si Tovar nechať zaslať podľa svojho výberu do kamennej predajne TIMEOUT ORIGINAL STORE na adrese Národní třída 364/39, Praha 1, Česká republika alebo na adrese Avion Shopping Park Ostrava, Rudná 114/3, Ostrava – Zábřeh, Česká republika. V takom prípade je Kupujúci povinný si Tovar v kamennej predajni TIMEOUT ORIGINAL STORE vyzdvihnúť v lehote 10 dní odo dňa, kedy bol Predávajúcim informovaný o možnosti si vyzdvihnúť Tovar. V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený od uzatvorenej zmluvy bez ďalšieho odstúpiť, o čom bude Kupujúci informovaný e-mailom. V takom prípade bude uhradená kúpna cena Kupujúcemu vrátená do 14 dní od uplynutia lehoty na vyzdvihnutie Tovaru. Pre vrátenie kúpnej ceny Predávajúci použije rovnaký platobný prostriedok, aký Kupujúci použil pre uskutočnenie počiatočnej transakcie.

 1. Poštovné, balné a dobierka nie sú zahrnuté v kúpnej cene a hradí ich Kupujúci. V prípade, že cena za objednaný Tovar s doručovacou adresou v Slovenskej republike v rámci jednej objednávky prevýši čiastku 60,- EUR, je poštovné, balné a dobierka zadarmo.
 2. Tovar je Predávajúcim doručovaný len v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky.

VII. Užívanie a údržba Tovaru

 1. Pri výbere Tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedali potrebám užívateľa Tovaru. Kupujúci pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania Tovaru. Len Tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentového a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu používania Tovaru.
 2. V prípade, že je spôsob použitia Tovaru stanovený v návode na použitie, je Kupujúci povinný sa s týmto návodom pred použitím Tovaru zoznámiť. Po celú dobu používania zakúpeného Tovaru je nutné venovať dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto Tovaru. Obzvlášť je nutné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr. nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu. Vplyv prostredia a okolností používania, ktoré môžu znižovať životnosť Tovaru a za ktoré Predávajúci nemôže niesť zodpovednosť (napr. používanie nevhodných deodorantov, nadmerná potivosť, nadmerné trenie odevných súčastí v dôsledku telesných proporcií užívateľa, kontakt Tovaru s predmetmi s ostrými hranami, ako sú hodinky, brašny, kľúče, ťažké predmety vo vreckách apod.), rovnako ako nevhodne zvolená veľkosť Tovaru, nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácii. Taktiež vada, ktorá vznikla neodbornou manipuláciou alebo neodborným uvedením do prevádzky, nemôžu byť dôvodom k reklamácii.
 3. Ďalšou nutnou podmienkou k zachovaniu dobrého stavu Tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je treba si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba Tovaru podstatne skracuje alebo ničí jeho plnú funkčnosť a životnosť. Životnosť Tovaru a odevných súčastí je ovplyvnená spôsobom ich používania a údržby. Pri údržbe Tovaru je treba dodržovať vhodné postupy podľa symbolov uvedených na vnútornej etikete Tovaru. Pri intenzívnom alebo nevhodnom používaní alebo nedostatočnej či nesprávnej údržbe nemusí životnosť Tovaru odpovedať obvyklej dobe jeho životnosti.

VIII. Práva Kupujúceho pri nákupe Tovaru online

 1. Nedoručenie zásielky

V prípade, že objednaný Tovar nebude riadne a včas doručený, je Kupujúci oprávnený riešiť reklamáciu so zákazníckym oddelením Predávajúceho a to prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu: eshopcz@timeoutjeans.com alebo telefonicky na zákazníckej linke:(+420) 234 141 540.

IX. Práva Kupujúceho za vady Tovaru

 1. Práva Kupujúceho za vady Tovaru a postup pri ich uplatnení upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je prílohou týchto Obchodných podmienok.
 2. V prípade, že medzi Predávajúcim a Kupujúcim dôjde ku vzniku spotrebiteľského sporu z uzatvorenej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Česká republika

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz   

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže tiež využiť platformu pre riešenie sporov  online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. TIMEOUT podmienky pre zrušenie objednávky a vrátenie Tovaru bez udania dôvodu

 1. V prípade, že si Kupujúci nákup rozmyslel alebo je nespokojný s ľubovoľnou položku v doručenej objednávke, môže od uzatvorenej zmluvy odstúpiť za podmienok nižšie uvedených, a to najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
 2. V prípade, že sa Kupujúci rozhodne od uzatvorenej zmluvy odstúpiť pred prevzatím Tovaru (tj. objednávku Tovaru zrušiť ešte pred prevzatím Tovaru), je povinný tak vykonať výlučne prostredníctvom emailu odoslaného na adresu eshopcz@timeoutjeans.com. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy využiť vzorový formulár, ktorý je k dispozícii na E-shope TIME OUT, nie je to však povinnosťou Kupujúceho.
 3. Spotrebiteľ má ďalej právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Vrátenie Tovaru v uvedenej lehote má účinky odstúpenia od uzatvorenej kúpnej zmluvy s Predávajúcim v rozsahu vráteného Tovaru.
 4. Pri odstúpení od zmluvy je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpení od tejto zmluvy, Tovar vrátiť Predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odoslaný späť pred uplynutím 14 dní. Tovar je Kupujúci povinný vrátiť úplný, nenosený, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal. Etikety alebo štítky na Tovare musia byť pripevnené na pôvodnom mieste a musia byť neporušené. Kupujúci je povinný Tovar vrátiť na adresu E-shopu: TIMEOUT E-SHOP, GREAT UNITED TRADING, s.r.o., Radlická 117, 158 00 PRAHA 5, Česká republika. 
 5. V prípade vrátenia Tovaru Kupujúci nesie všetky náklady spojené s dopravou Tovaru, ako aj ďalšie náklady, ktoré mu v súvislosti s vrátením Tovaru vzniknú.
 6. Poučenie spotrebiteľa o možnosti odstúpiť od zmluvy.  Ustanovenie tohto článku sa použije len na prípady, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ v zmysle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v prípade, že zákon nestanoví inak. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme Tovar. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať Predávajúceho na adrese GREAT UNITED TRADING, s.r.o., TIMEOUT E-SHOP, GREAT UNITED TRADING, s.r.o., Radlická 117, 158 00 PRAHA 5, Česká republika,formou jednostranného právneho jednania (napríklad dopisom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb).Kupujúci môže použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na E-shope TIME OUT, nie je to však povinnosťou Kupujúceho.Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. V prípade, že Kupujúci odstúpi od tejto zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy Predávajúcemu došlo oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a vrátený Tovar, všetky platby, ktoré od Kupujúceho obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočne vzniknutých nákladov v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný Predávajúcim). Pre vrátenie platieb Predávajúci použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý Kupujúci použil pre uskutočnenie počiatočnej transakcie, ak Kupujúci výslovne neurčil inak. Platbu vráti Predávajúci až po obdržaní vráteného Tovaru alebo v prípade, že Kupujúci preukáže, že Tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 7. Kupujúci ponesie priame náklady spojené s vrátením Tovaru. Kupujúci odpovedá za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto Tovarom iným spôsobom, ako je nutný k oboznámení sa s povahou a vlastnosťami Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

XI. Spracovanie a ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci nakladá s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 zo dňa 27.04.2016 a zákonom č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho v súvislosti so spracovaním osobných údajov Kupujúceho sú bližšie upravené v „Informácii o spracovaní Vašich osobných údajov“ zverejnené na internetových stránkach Predávajúceho www.time-out.to, ktorá tvorí nedielnu súčasť týchto VOP a uzatvorenej kúpnej zmluvy.

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť GREAT UNITED TRADING, s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.time-out.to je v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové autorská práva k týmto internetovým stránkam. Všetky práva, vrátane autorských práv, sú vo vlastníctve Predávajúceho.
 2. Akékoľvek použitie obsahu tejto webovej stránky alebo kopírovanie či ukladanie, alebo len jej častí, iné ako pre Vaše osobné, nekomerčné použitie ja zakázané bez písomného súhlasu Predávajúceho.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky jednostranne meniť.
 4. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.
 5. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi Českej republiky. Uvedenou voľbou rozhodného práva nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, odktorých sa nemožno odchýliť podľa práva, ktoré by bolo rozhodné v prípade absencie uvedenej voľby práva.
 6. Tieto Obchodné podmienky sú k dispozícii v českom, slovenskom a anglickom jazyku. V prípade rozporu medzi českou a inou jazykovou verziou Obchodných podmienok má prednosť verzia česká.
 7. Tieto VOP sú platné a účinné od 23. 4. 2018.