Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie v našom E-SHOPE TIMEOUT vybavujeme podľa platného znenia OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA (č. 40/1964 Zb.) a podľa platného znenia ZÁKONA NA OCHRANU SPOTREBITEĽA (č. 36/2008 Sb.)

  • Pri každej reklamácii je potrebné zaslať originálny doklad o predaji reklamovaného tovaru, ktorý slúži tiež ako záručný list..
  • Na tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa odovzdania spotrebiteľovi.
  • Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnym používaním, mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), neprípustným alebo inak neodborným zásahom. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním.
  • Reklamácia vrátane odstránenia chyby je vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
  • Ak je reklamovaná chyba odstrániteľná, bude riadne, včas a bezplatne odstránená a bezplatne zaslaná späť..
  • V prípade, že chybu nemožno odstrániť, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.
  • V prípade reklamácie opätovné doručenie tovaru. Doručenie tovaru hradí GUT s.r.o.
  • Ak dôjde k výmene, začína plynúť záručná doba znovu od prevzatia novej veci.

Spoločnosť GREAT UNITED TRADING, s.r.o., si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Reklamačný list